S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

AKCIOVÁ PONUKA

TOP PRODUKTY


V.O.P.
V.O.P.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru, predovšetkým elektroinštalačného materiálu a dotykových vypínačov, medzi spoločnosťou LIVOLO s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti maloobchodného a veľkoobchodného predaja tovaru, medzi spoločnosťou LIVOLO s.r.o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. V prípade nesúhlasu má kupujúci právo odmietnuť súhlas s obchodnými podmienkami. V prípade nesúhlasu s VOP nebude nákup tovarov a služieb umožnený.

Predávajúci:

LIVOLO s.r.o., IČO: 46182543, DIČ: 2023267796, IČDPH: SK2023267796 so sídlom Školská 15, 93532, Kalná nad Hronom, Slovenská republika je spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka 29065/N, zaoberajúca sa predajom elektroinštalačného materiálu ďalším predajcom (veľkoobchod), ako aj spotrebiteľom (maloobchod).

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

Kupujúci:

Kupujúci / spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie a obchodovanie s týmito výrobkami, alebo službami. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Kupujúci / ktorý nie je spotrebiteľ - je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky, alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami, alebo službami. Predajca elektroinštalačného materiálu - pri začatí obchodných vzťahov predkladá predávajúcemu doklady o svojom podnikateľskom oprávnení a o svojej právnej subjektivite (výpis z obchodného registra, kópiu živnostenského listu, osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ) a je povinný tieto údaje priebežne aktualizovať.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (predajcom zabezpečovacej techniky alebo kupujúcim s IČ), výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Individuálna zmluva s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga, či patentov výrobcu, predávajúceho, alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na internetové stránky a kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť, alebo rušiť len na základe písomnej dohody zmluvných strán, alebo na základe iných zákonných dôvodov. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené výhradne súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v Slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v Slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach dodávateľa www.secutec.sk, ako aj internetového obchodu www.dotykovyvypinac.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Náklady na elektronickú komunikáciu za účelom vytvorenia objednávky elektronicky internetom, alebo telefonicky prípadne faxom znáša kupujúci.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci si môže svoje registračné údaje kedykoľvek opraviť, alebo upraviť po prihlásení do svojho profilu (pomocou mena a hesla) na internetových stránkach obchodu www.dotykovyvypinac.sk

III. Otváracia doba

Otváracie hodiny
Objednávky je možné realizovať cez internetový obchod na adrese www.dotykovyvypinac.sk , 24h denne, 7 dní v týždni.
Objednávky realizované E-Mailom, alebo telefonicky vybavujeme priebežne v pracovných dňoch v rozsahu 09:00 - 17:00.

Príjem objednávok
Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa: do 17:00 hod.
Príjem objednávok pre expedíciu ešte v ten istý deň: do 10:00 hod.

Expedícia tovaru
Tovar je v ten istý deň, alebo na druhý deň expedovaný iba v prípade, že sa nachádza v dostatočnom množstve na sklade. Čiastkové zásielky sú možné po predchádzajúcej dohode s kupujúcim. Tovar expedujeme iba počas pracovných dní v rozsahu uvedenom vyššie. Zaslanie, alebo doručenie tovaru mimo pracovných dní je možný po dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

IV. Cenové kategórie
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line obchode sú vždy aktuálne a platné ceny.

Cenové kategórie sú určené nasledovne:
Súkromná osoba - zákazník, koncový spotrebiteľ elektroinštalačného materiálu (neobchodník)
Distribútor, obchodník - zákazník, ktorý nie je koncový spotrebiteľ elektroinštalačného materiálu (obchodník)

Ak si kupujúci nie je istý, do akej cenovej kategórie je zaradený, alebo nie je spokojný so svojím súčasným zaradením, je možné s predávajúcim dohodnúť individuálne podmienky.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania, prípadne za špeciálne dohodnutú cenu písomne odsúhlasenú medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (prepravné, balné a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka, alebo cena v platnosti. Štandardná platnosť ponuky je 30 dní, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a približný termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia a potvrdenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- Prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.dotykovyvypinac.sk (ďalej len "e-shop")
- Elektronickou poštou na adrese dotykovyvypinac@secutec.sk
- Osobne na adrese spoločnosti počas otváracích hodín
- Faxom, alebo telefonicky na číslach uvedených na stránke kontakty

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail, fax) a uviesť nasledujúce údaje:

- Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho
- IČO a IČ DPH, ak je registrovaný ako platiteľ DPH
- Kód a názov tovaru podľa cenníka
- Jednotkovú cenu
- Spôsob odberu a dopravy
- Dodaciu adresu
- Podpis osoby oprávnenej objednávať tovar, razítko spoločnosti
- Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité

VI. Odstúpenie od zmluvy

A) Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo odstúpenie v uvedenej lehote doručené v písomnej forme predávajúcemu. Toto právo zaniká kupujúcemu, ak si kupujúci tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho a bolo mu možné tovar prezrieť a vyskúšať jeho funkčnosť.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu (nie je podmienkou), v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri vrátení tovaru účtovať storno poplatok v prípade ak:
a/ nebude dodržané ukončenie vzájomného plnenia
b/ ak pri vrátení tovaru vzniknú nevyhnutné náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený, alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlené vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením , či suma bude vyplatená v hotovosti, alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods. 7 obč. Z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu, alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

B) Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ

V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho kupujúcemu späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (Osobných údajov v zmysle § 4 písm. A) zákona 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov).

VII. Platobné podmienky

a) platba vopred bankovým prevodom (na bankový účet spoločnosti SecuTec Slovakia s.r.o.)
b) platba vopred cez internetové rozhranie PayPal, alebo platobnou kartou on-line
c) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)
d) platba v hotovosti (na základe predošlej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

VIII. Dodacie podmienky

Osobný odber:
Tovar môže prevziať iba kupujúci, alebo zákonný zástupca, prípadne zástupca s úradne overeným dokladom na zastupovanie pri preberaní tovaru. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou - EU:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou, alebo Slovenskou poštou. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do EU do 3-4 dní od odoslania zásielky. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Zasielanie prepravnou službou - SK:
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou, alebo Slovenskou poštou. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek na územie Slovenska do 1-2 dní od odoslania zásielky. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu a prepravu reklamovať priamo u prepravcu. Reklamáciu prepravy môže vykonať kupujúci, alebo odosielateľ na základe podnetu od kupujúceho.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný „Zápis o poškodení zásielky“ na reklamačné oddelenie prepravcu a zároveň informovať aj dodávateľa na elektronickej adrese dotykovyvypinac@secutec.sk zaslaním kópie tohto dokumentu.

Dodatočné reklamácie neúplnosti, alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou a umožňujú predávajúcemu uvedenú reklamáciu po preskúmaní zamietnuť.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ako záručný list slúži výlučne originálny nákupný doklad.

X. Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XI. Popis produktov na stránke

Vyhradzujeme si právo na zmenu technických parametrov jednotlivých produktov bez písomnej informácie. Vzhľad jednotlivých produktov sa môže v závislosti na dátume výrobe líšiť od obrázkov uvedených v internetovom obchode. Všetky obrázky a technické parametre uvedené v internetovom obchode majú iba informatívny charakter.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 18.10.2017 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.